Μέσω του μηχανισμού αναζήτησης μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί μία πολυεπίπεδη διαδραστική εφαρμογή, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρέμβει σε οποιοδήποτε στάδιο της αναζήτησης.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τέσσερα κριτήρια. Σε όλες τις περιπτώσεις η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι σταδιακή και πολυεπίπεδη και βασίζεται στο πρότυπο της αρχειακής περιγραφής που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει, ότι ο χρήστης, αν και έχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου αναζήτησης, θα προσεγγίζει το τεκμήριο μέσω του ίδιου εξελικτικού σχήματος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο αναζήτησης.

Κριτήρια Αναζήτησης Τεκμηρίων